Esențiali pentru firmă: șefii de echipe, de departamente, managerii, directorii

  

  Promisiunea a fost onorată: ne-ați consolidat o echipă de manageri de departamente care comunică bine și funcționează mai eficace și mai eficient. - Costin Banta, Director Operațiuni, PRACTICOM.

  Colaborarea cu dl. Clement Dan și echipa BusinessMachine a venit exact când aveam nevoie și a produs efecte pozitive pentru noi chiar de la început. Ne-a ajutat să învățăm multe lucruri noi și să ne punem în ordine lucruri deja știute. Acum suntem mai bine organizați și mai productivi. Am reușit să ne păstrăm poziția în piață, chiar să și creștem, într-o perioadă cu multe schimbări. - Dragoș Bălan - Patron și Director GeneralGRAFICĂ ȘI TIPAR.

.

CURSURI PENTRU MANAGERI (click pentru a vizualiza conținutul cursurilor):

Conducerea oamenilor - leadership modern

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali, executivi, de opera?iuni/produc?ie, de departamente

- managerilor de proiecte

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de HR

OBIECTIVE:

1. Consolidarea în organiza?ie a unor leaderi puternici ?i profesioni?ti

2. Cresterea nivelului de motivare ?i de angajament ale personalului din subordine

3. Reducerea conflictelor ?i a rota?iei de personal

4. Accelerarea dezvoltării afacerii

PROGRAMUL CUPRINDE:

- principii elementare de organizare/func?ionare a unei companii comerciale

- în?elegerea rolului managerului

- conceptul de "proces" managerial

- elementele de bază ale "ledership"-ului

- surse de putere în organiza?ie

- negocierea priorită?ilor cu subalternii ?i cu superiorii

- abordarea ?i administrarea conflictelor

- perspectiva subordona?ilor despre performan?ă ?i productivitate

- factori de confort Vs. factori motivan?i

- tehnici moderne de motivare

.

 

Managementul performantei

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali

- managerilor executivi

- managerilor de opera?iuni/produc?ie

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de HR

OBIECTIVELE:

1. Cuantificarea nivelului curent de performan?ă ?i de productivitate la nivel de individ/echipe/organiza?ie

2. Introducerea unor instrumente de monitorizare a performan?ei

3. Adaptarea ?i implementarea de mijloace de cre?tere a performan?ei ?i a productivită?ii

PROGRAMUL CUPRINDE:

- cei 3C ai managementului performant

- management prin obiective

- eficace Vs. eficient

- decizii strategice, planuri tactice

- definirea performan?ei, în func?ie de specificul activită?ii fiecărei firme în parte

- cuantificarea productivită?ii

- indicatori specifici de performan?ă, adapta?i pentru fiecare companie

- instrumente ?i proceduri pentru managementul performan?ei

- motivarea oamenilor pentru performan?ă

- politici de bonus/malus rela?ionate cu performan?a/productivitatea

.

 

Coaching personalizat pentru manageri

PROGRAMUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de proiect

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE CONSILIERE:

1. Manageri cu performan?e mai bune;

2. Încredere în sine crescută;

3. Tehnici ?i instrumente de conducere actualizate;

4. Rezolvarea în colaborare a unor probleme concrete din organiza?ie.

PROGRAMUL INCLUDE:

- Analiza contextului managerial concret pentru subiectul specific al programului

- Evaluarea punctelor tari ?i slabe în raport cu obiectivele/a?teptările

- Tehnici, abilită?i ?i instrumente de management verificate, care se aplică situa?iilor specifice

- Adresarea împreună a unor dificultă?i manageriale concrete

- Obiective de auto-perfec?ionare managerială

- Plan de auto-perfec?ionare managerială

- "Toolkit"-ul personalizat al managerului pentru auto-perfec?ionare

.

Managementul schimbarii si dezvoltarii

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de proiect

- managerilor de resurse umane

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Leaderi care se pot impune ?i sunt urma?i;

2. Management al schimbării/dezvoltării organizat ?i planificat;

3. Men?inerea la minimum a conflictelor din organiza?ie;

4. Reducerea cu până la 50% a timpului ?i costurilor schimbărilor.

PROGRAMUL INCLUDE:

- Recunoa?terea semnelor schimbării necesare

- De ce este necesara schimmbarea

- Schimbarea ca amenin?are/oportunitate

- ROI pentru schimbare - abordarea profesionistă

- Riscurile schimbării la intâmplare

- Evaluarea nivelului de pregătire pentru schimbare

- Curba procesului de schimbare

- "Vânzarea" internă a schimbării

- Consolidarea structurii ?i resurselor pentru schimbare

- Planificarea strategică ?i tactică a schimbării

- Schimbare la nivel de indivizi, echipe, procese

- Anticiparea, recunoa?terea ?i managementul rezisten?ei la schimbare

- Schimbarea continuată

- "Toolkit"-ul managerului pentru schimbare

.

Tehnici de negociere si de prezentare

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe sau de proiecte

- agen?ilor de vânzări

- personalului de marketing/comunicare

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Abilită?i crescute de influen?are ?i convingere;

2. U?urin?ă în pregătirea ?i claritate în sus?inerea unor prezentări publice;

3. Reducerea situa?iilor tensionate sau conflictuale.

PROGRAMUL INCLUDE:

- Ghidul practic pentru pregătirea unei negocieri;
- Tipuri de negociatori ?i cum trebuie aborda?i;
- Tehnici de negociere fără confruntare;
- Pa?ii necesari pentru întocmirea unei prezentări;
- Definirea ?i stabilirea fluxului logic al unei comunicări;
- Tehnici de redactare ?i de îmbunătă?ire a con?inutului prezentat în fa?a unui public;
- Principalele reguli pentru o prezentare profesională în PowerPoint;
- Tehnici de evitare a tracului înaintea unei negocieri sau prezentări;
- Elemente adiacente de captare a aten?iei publicului auditor;
- Identificarea persoanelor care pot destabiliza audien?a în timpul prezentării ?i dezarmarea lor;
- Tehnici NLP în prezentare;
- Strategii de persuasiune ?i conectare cu publicul sau cu partenerii de negociere;
- Limbajul trupului în desfă?urarea prezentării;
- Transmiterea informa?iei ?i evaluarea impactului asupra publicului auditor.

.

Middle-management: rolul șefilor de echipe și de departamente

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- coordonatorilor de echipe

- șefilor de departamente

- managerilor de proiecte

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Consolidarea unei echipe de manageri intermediari;

2. Manageri intermediari profesioniști;

3. Creșterea stabilității și siguranței afacerii;

4. Creșterea potențialului de dezvoltare al afacerii.

PROGRAMUL INCLUDE:

- importanța managerilor intermediari pentru dezvoltarea în siguranță a afacerii

- rolul și limitările managerilor intermediari

- managerul - un administrator de resurse și un leader de oameni

- planificarea (obiective aliniate celor ale organizației, stabilirea priorităților de acțiune, calendar)

- procesele (delimitarea responsabilităților, simplificarea și documentarea proceselor)

- resursele proprii (auto-instruirea, autoritatea în organizație)

- resursele materiale (buget, timp, informații, instrumente de lucru, materiale consumabile, logistica)

- conducerea (surse de putere, clarificarea viziunii, secretele empatiei, comunicare și relaționare)

- controlul (indicatori de performanță, instrumente de control, feed-back și rapoarte)

.

Strategii și tehnici pentru business development

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor cu responsabilitati de dezvoltare a afacerii

- managerilor generali

- managerilor de vanzari

 

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Tactici de business development noi si imbunatatite folosind influentarea si convingerea;

2. Metode noi de utilizare eficace a resurselor echipei pentru a atrage clienti noi in fiecare saptamana;

3. Consolidarea perceptiei ca furnizor preferabil in piata pe care o adresezi;

4. Ameliorarea palierelor palniei de achizitie de clienti;

5. Extinderea retelei de contacte de afaceri.

 

PROGRAMUL INCLUDE:

- Planificarea pentru dezvoltarea afacerii

- Factori cheie in alegerea intre dezvoltare extensiva, intensiva, new-entry

- Monitorizarea executiei planului de dezvoltare

- Tehnici de marketing si vanzari imediat aplicabile pentru dezvoltarea afacerii

- Managementul si dezvoltarea pipeline-ului de clienti

- Crearea si mentinerea pozitiei respectate, perceperea ca expert

- Metodologia dezvoltarii continue a retelei de contacte utile

Managementul timpului

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- tuturor angaja?ilor

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Identificarea ?i reducerea influen?ei factorilor care consumă timp în mod ineficient;

2. Utilizarea unor noi tehnici de gestionare eficientă a timpului;

3. Cre?terea gradului de respectare a termenelor;

4. Respect crescut pentru timpul propriu ?i al celorlal?i.

PROGRAMUL INCLUDE:

- timpul - o măsură a calită?ii

- ho?ii de timp

- planificare ?i prioritizare (tehnici de stabilire a prioritătilor)

- concentrarea pe obiective

- urgent Vs. important

- răspuns Vs. solu?ie

- managementul ?i arbitrarea priorită?ilor

- delegarea - beneficii ?i riscuri

- importan?a raportării eficiente

- "timp = bani" Vs. "timp = sănătate"

- timpul - factor critic pentru productivitatea personală ?i a echipei

- instrumente ?i tehnologie pentru managementul timpului

.

 

Controlul si reducerea costurilor

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor executivi

- managerilor de opera?iuni

- managerilor financiari

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de proiect

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Reducerea costurilor specifice relative;

2. Cre?terea eficien?ei opera?ionale;

3. Maximizarea productivită?ii personalului;

4. Crearea/îmbunătă?irea instrumentelor analitice pentru planificare ?i luarea deciziilor.

PROGRAMUL INCLUDE:

- Crearea unui plan ?i a unui buget robust ?i realist

- Estimarea în avans ?i apoi agregarea activită?ilor ?i resurselor

- Calcularea duratei ?i a costurilor unui proiect

- Cuantificarea riscurilor

- Raportarea pentru activită?i trecute ?i prognozarea performan?elor viitoare

- Structura de costuri pentru resurse, determinarea corectă a dependen?elor

- Analize cost-beneficiu

- Managementul prin bugete

.

.

Comunicare managerială

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- managerilor generali

- managerilor de comunicare / relații publice / marketing

- managerilor de departamente

- coordonatorilor de echipe

- managerilor de proiect

- managerilor de resurse umane

- agenților de vânzări

- întregului personal

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Eficiență mai mare a organizației;

2. Mai puține tensiuni și conflicte;

3. Creșterea vânzărilor;

4. Accelerarea dezvoltării afacerii.

PROGRAMUL INCLUDE:

- Elementele comunicării

- Stiluri de comunicare

- Ascultarea

- Bariere în comunicare

- Puterea cuvintelor

- Comunicare internă

- Comunicarea prin e-mail

- Comunicarea prin telefon

- Comunicarea cu autoritățile

- Comunicarea cu presa

- Cum să refuzi politicos

- Cei 7C ai comunicării

- Comunicarea organizațională

- Comunicarea specifică: vânzare, prezentare publică, negociere, discurs motivațional

- Comunicarea în situație de criză (greșeală descoperită, decizie urgentă, măsuri ne-populare)

- Administrarea conflictelor

- Organizarea și conducerea ședințelor (operative, formale, creative, brainstorming)

- Corespondența administrativă

- Strategia și planul de comunicare

- Concepția, planificarea, execuția, evaluarea și raportarea campaniilor de comunicare

 

Detalii despre cursurile pentru manageri:

Traineri cu experiență managerială extinsă

 

Clement Dan a studiat inginerie, psihologie și dezvoltarea afacerilor în România și Marea Britanie.  Cu 20 de ani de experientă în consultanță pentru afaceri în România, Europa și SUA, Clement de asemenea scrie pentru publicații naționale și internaționale de afaceri.

Oana Filip este specialist în domeniul relațiilor cu clienții având o vechime de peste 15 ani în acest domeniu și studii în inginerie și psihologie. Oana a coordonat  proiecte de “start-up”, dezvoltare și extindere a business-ului, proiecte de training, evaluare și dezvoltare personal în cadrul unor companii importante din domeniul retail, financiar, logistica (DHL, TBI Croup, La Fantana, eMAG). 

Detalii despre echipa BusinessMachine AICI.

Rezultate imediate si concrete

 

Training cu exemple din lumea reală a managerilor de proiecte, echipe sau departamente

Formate din experiența a sute de angajamente de dezvoltare a afacerilor, programele de instruire BusinessMachine se bazează pe aplicabilitate imediată în mediul de lucru concret al participanților.

Performanța și eficiența personalului înseamnă un set robust de aptitudini, instrumente și practici, pe care le adaptăm realităților și le transferăm managerilor dumneavoastră.

Pe perioada cursurilor, participanții nu doar își îmbogățesc cunoștințele și abilitățile ci, asistați de specialiștii noștri, vor rezolva și situații concrete cu care se confruntă în activitate. 

Opiniile clienților AICI.

 

Preț - același pentru oricâți participanți

Pentru oricare curs practic adresat managerilor, prețul este: EUR 1.600 fără TVA pentru întreaga grupă, indiferent de numărul de participanți.
NOTA: prețul este pentru formatul menționat mai jos; dacă doriți un program diferit sau coaching personal, contactați-ne pentru a adapta conținutul, formatul și prețul la prioritățile și bugetul dumneavoastră.

Format specific personalului de conducere

Pentru cursurile destinate managerilor formatul este:

Training practic:
Toate pachetele de instruire aplicativă asigură câte 60 de ore de interacțiune cu traineri experimentați de-a lungul a 4-8 săptămâni, care includ cursuri, aplicații, implementarea individuală a câte unui proiect, și o revenire de evaluare a impactului după trei luni.

Timp alocat de participanți și traineri: 
10 ședințe săptămânale* de lucru cu trainerii BusinessMachine la sediul firmei beneficiar cu durata de 2-3 ore** + aproximativ 2 ore săptămânal (de la o ședință la alta) pentru rezolvarea individuală de teme practice cu aplicarea cunoștințelor și tehnicilor învățate, cu asistența permanentă a consilierilor BusinessMachine.

*Calendarul ședințelor:

- primele 8 ședințe de lucru se vor desfășura săptămânal
- va urma un proiect de punere în practică pe particularitățile jobului fiecărui participant și adaptat la activitățile din cadrul firmei beneficiar a cunoștințelor și tehnicilor exersate, supravegheat de consilierii BusinessMachine pe parcursul a 3-4 săptămâni,
- apoi încă 2 ședințe pentru concluzii, consolidarea cunoștințelor și testare.
- în final alte 6 ore de follow-up aplicativ, la 3 luni de la curs.

**Orar:

Intervalul orar pentru desfășurarea ședințelor săptămânale se va stabili în acord cu conducerea firmei beneficiar pentru a minimiza întreruperea activității participanților. Pentru opțiunea Coaching Personalizat, ne vom adapta programului preferat de client.

Număr de participanți:
Trainerii vor lucra direct cu personalul desemnat de către conducerea fiecărei firme beneficiar, dimensiunea recomandată pentru grupă este de 4-10 participanți.

Locația:
on site (la firma-client).

Programul de instruire mai include:
- testare a cunoștințelor acumulate (certificat de absolvire și diplome)
- raport individual de activitate și recomandări în legătură cu potențialul de dezvoltare ulterioară al personalului participant (la cererea conducerii)

Suplimentar:
Consultanță de business: Pe perioada colaborării, vom rezolva cu personalul participant dificultăți concrete de management, marketing și vânzări cu care aceștia se confruntă în activitatea cotidiană din cadrul firmei.

GRATIS - încă o sesiune suplimentară de follow-up personalizat la 12 luni (valoare economisită: EUR 200,00).

 

Domeniile pentru care am desfășurat angajamente de instruire practică și consultanță managerială:

Cursuri aplicative

Vânzări accelerate
"Nu există vânzători buni si vânzători slabi; există oameni care conving și alții care se lasă convinși."

Acces rapid în piețe noi
"Firmele de succes nu investesc în marketing pentru că au bani, ci au bani pentru că investesc în marketing."

Middle-management: importanța conducătorilor de echipe 
"Performanțele afacerii depind de profesionalismul mananagerilor intermediari."

P4P (pay for performance) - motorul creșterii performanței
"Cel mai eficient și modern sistem de recompensare a personalului, satisfăcător atât pentru angajat cât și pentru patronat."

TimeToMarket (RO)

#78: Dupa lege, religie, ratiune si emotii, ce mai cumparam?

Omul mileniului III se percepe pe sine tot mai mult drept un individ unic și irepetabil, cu personalitatea și sensibilitățile sale, care îl definesc ca om. Surprinzător – sau nu – oamenilor pare să le fie bine așa, acest nou comportament, ne-rațional și bazat preponderent pe EMOȚII nu este și disfuncțional. Realitatea obiectivă însă nu se schimbă, doar percepția noastră despre ea. Acceptând emoțiile, sentimentele și dorințele drept ceea ce sunt nu trebuie, totuși, să devenim o țintă și mai ușoară tehnicilor consumeriste îndreptate asupra noastră.

Cât de liber mai decidem? [citeste tot]

Date contact

Adresa:
Bd. Libertății nr. 1,      Intrarea 2, Et. 4, Ap. 34,      Cod Postal 040127, Sector 4, București, România
Tel:
+4 0 721 228 331
E-Mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web:
www.businessmachine.ro

markerGăsește-ne pe hartă

Prietenii nostri